REGULAMIN

– REGULAMIN AROSHA CHAMPIONSHIP –

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji AROSHA CHAMPIONSHIP (zwanego dalej Mistrzostwami) jest NOVA GROUP CHMIELEWSCY SP. J., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000260850, NIP 9512189548, zwana w dalszej części Regulaminu „NOVA”.
 2. Zasady Mistrzostw określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Mistrzostw i obowiązuje do czasu ich zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
 3. Mistrzostwa odbywać się będą w dniach 1 czerwca 2013 – 17 listopada 2013 roku.
 4. Mistrzostwa przeznaczone są dla pracowników i właścicieli gabinetów kosmetycznych, medycyny estetycznej, spa, odnowy biologicznej, gabinetów fitness, hotelowych stref odnowy oraz spa & wellness mających siedzibę na terenie Polski.

II. ZASADY MISTRZOSTW

 1. Warunkiem uczestnictwa w Mistrzostwach jest przesłanie zgłoszenia do wzięcia udziału w eliminacjach na adres arosha@novagroup.info.pl oraz przyjazd na eliminacje krajowe w wybranej lokalizacji.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa w mistrzostwach znajduje się na stronach internetowych NOVA: www.novagroup.info.pl i www.arosha.com.pl
 3. Eliminacje krajowe odbędą się w dniach 13-19 października 2013 roku w następujących lokalizacjach:
 • Kraków – 12 październik 2013 r.
 • Kraków – 13 październik 2013 r.
 • Gdańsk – 19 październik 2013 r.
 1. Miejsce odbywania się eliminacji w poszczególnych miastach tj. dokładny adres i czas w których eliminacje zostaną przeprowadzone, zostanie opublikowany na stronach www.novagroup.info.pl i www.arosha.com.pl w terminie do 30 sierpnia 2013 roku.
 2. Osoby, które wysłały zgłoszenie do wzięcia udziału w Mistrzostwach zostaną powiadomione o miejscu i godzinie przeprowadzenia eliminacji do dnia 30 września 2013 roku na adres email podany w zgłoszeniu.
 3. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w eliminacjach jest przybycie z osobą towarzyszącą, która ukończyła 18 lat, która weźmie udział w eliminacjach jako model.
 4. Modele biorący udział w eliminacjach zostaną zabandażowani w identyczny sposób, który zostanie zaprezentowany uczestnikom eliminacji.
 5. Podczas eliminacji ocenie zostanie poddany czas oraz jakość wykonania bandażowania.
 6. Bandażowaniu poddane zostaną następujące części ciała: ramiona, nogi wraz z pośladkami i biust.
 7. Na stronach www.novagroup.info.pl i www.arosha.com.pl dostępne są filmy obrazujące sposób wykonywania bandażowania.
 8. Dziewięciu najwyżej ocenionych uczestników, po trzech z eliminacji z Gdańska, Warszawy i Krakowa, weźmie udział w finale Mistrzostw.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia eliminacji Mistrzostw z uwagi na ilość nadesłanych zgłoszeń, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników publikując stosowną informację na stronie internetowej NOVA pod adresem www.novagroup.info.pl i www.arosha.com.pl
 10. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego Regulaminu Finał Mistrzostw nastąpi 16 listopada 2013 roku w Krakowie w Nowohuckim Centrum Kultury przy al. Jana Pawła II 232 w trakcie trwania Kongresu LNE.
 11. Zwycięzcą Konkursu będzie osoba, której bandażowanie zostanie najwyżej ocenione przez Jury Mistrzostw pod względem czasu i jakości wykonania bandażowania. Jury przyzna jedną nagrodę główną (I miejsce), nagrody za II i III miejsce oraz nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników finału (osiem równorzędnych nagród).
 12. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.novagroup.info.pl i www.arosha.com.pl
 13. Jury stanowią: 

III. NAGRODY

 1. Nagrodą główną w Mistrzostwach jest tytuł AROSHA CHAMPIONSHIP – MISTRZ POLSKI W BANDAŻOWANIU 2013 oraz skuter VESPA S50 o wartości ponad 12000 PLN brutto
 2. Nagrodą za drugie miejsce jest tytuł AROSHA CHAMPIONSHIP – V-CE MISTRZ POLSKI W BANDAŻOWANIU oraz urządzenie do pressoterapi wraz z zestawem kosmetyków i bandaży AROSHA w łacznej kwocie 4400 PLN brutto
 3. Nagrodą za trzecie miejsce jest tytuł AROSHA CHAMPIONSHIP – II V-CE MISTRZ POLSKI W BANDAŻOWANIU oraz zestaw kosmetyków i bandaży AROSHA w kwocie 2800 PLN brutto 
 4. Nagrodami pocieszenia są zestawy kosmetyków i bandaży AROSHA w kwocie 850 PLN brutto każdy.
 5. Nagrody, o których mowa w punkcie 13 ust. 2 zostaną przekazane na ręce uczestników finału Mistrzostw w chwili ogłoszenia wyników Mistrzostw.
 6. Istnieje możliwość przesłania nagród za pomocą firmy kurierskiej DPD na adres wskazany przez osoby nagrodzone lub mogą one zostać odebrane osobiście w siedzibie NOVA.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czas dostarczenia nagród przez firmę kurierską.
 8. Koszty wysyłki nagród pokrywa Organizator.
 9. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o Zwycięzcy oraz osobach wyróżnionych nagrodami pocieszenia na stronie internetowej www.novagroup.info.pl i www.arosha.com.pl oraz wszelkich materiałach promujących akcję w prasie, telewizji i stronach www, na co uczestnicy – przystępując do udziału w Konkursie – wyrażają zgodę.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Decyzje Organizatora Konkursu (NOVA) oraz Jury mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.
 2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Dodaj komentarz